Distansundervisning för alla

  Distansundervisningen blev under våren en del av rutinen i skolorna
  i Finland. Man har fått positiv respons på de läroanstaltsbesök som
  genomförts med hjälp av Trafikskyddets distansförbindelser.

  Under coronavåren rörde sig ungdomarna mycket i trafiken. När de ungas trafikbeteende under undantagstillståndet väckte oro framkom det både hos skolorna och kommunernas trafikarbetsgrupper en önskan om att stödja de ungas trafikfostran även under distansundervisningen. Planerare Eeva-Liisa Markkanen ansvarar för utvecklingen av skolbesök med Trafikskyddets distansförbindelser.

  ”Våren är också under normala förhållanden en viktig tid att möta unga. Vi ville inte förlora våren även om situationen var speciell”, säger Markkanen.

  Vanligtvis är Trafikskyddet närvarande vid olika tillställningar och evenemang, där trafikfostrarna träffar unga och får möjlighet att diskutera angelägna frågor. Under undantagstillståndet har man varit tvungen att hitta nya sätt att mötas.

  Interaktion är viktig även på distans

  En av de största utmaningarna i planeringen av distanslektionen var att säkerställa att lektionen blir interaktiv även via distansförbindelsen och att deltagarna hittar beröringspunkter med sitt eget vardagsliv. Trafikskyddets distansbesök inleds cirka en vecka tidigare med en förhandsenkät för att få ta del av de ungas egna tankar på förhand. Utbildaren utnyttjar informatio nen och frågorna från enkäten under hela lektionen.

  Före lektionen har de unga också möjlighet att fråga utbildaren om sådant som de önskar få svar på under lektionen. Typiska frågor för unga har att göra med till exempel mopeder, användning av cykelhjälm, alkohol och olika slags olyckor.

  Utgående från responsen från eleverna och lärarna har distansbesöken lyckats bra. Skolvitsordet har blivit 9.12 och de flesta skulle rekommendera lektionen till andra.

  Det var en utmaning för utbildarna att utbilda utan sedvanlig interaktion. Till en början funderade de flesta på hur tekniken fungerade. Oron visade sig snabbt överflödig och man har klarat av mindre problem.

  Syftet med distansskolbesöken är inte att ersätta Trafikskyddets övriga verksamhet, men de kommer i fortsättningen att vara ett bra sätt att nå till exempel mindre skolor som man inte har haft resurser att åka till eller skolor där man inte haft som vana att ordna till exempel en säkerhetsdag.