Dataskydd

Vi har på Trafikskyddet förbundit oss att skydda integriteten hos dem som använder sig av våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter på vederbörligt sätt och bara i den utsträckning som det är nödvändigt i vår verksamhet.  

Sätten vi behandlar uppgifter baserar sig på EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679).

Vi försöker nedan förklara så klart som möjligt hur vi behandlar dina uppgifter på vår webbplats, i vårt distributionssystem för pressmeddelanden och i vår övriga verksamhet.

Om du efter att du läst vår beskrivning har ytterligare frågor om vår behandling av personuppgifter, kontakta oss på, så hjälper vi.

Vi sänder nyhetsbrev till personer som tillhör våra intressenter samt dem som via vår webbplats prenumererat på vårt nyhetsbrev.

Behandlingen av personuppgifter baserar sig antingen på en persons samtycke eller berättigat intresse. När du till exempel prenumererar på Trafikskyddets nyhetsbrev, ber vi om ditt samtycke till behandling av dina uppgifter.

Behandlingen av personuppgifter vid användning av vår webbplats

När du bläddrar på Liikennevilkku webbsidor, behöver du inte registrera dig. Vi begär in dina personuppgifter bara om du skickar återkoppling till oss.

I de ovan nämnda blanketterna ber vi dig ange ditt namn och din e-postadress, men uppgifterna kommer endast att användas när vi ska svara dig.  Uppgifterna lagras inte någonstans och de publiceras inte. De uppgifter du skickat på blanketterna är skyddade.

Personuppgifter samlas även in i samband med deltagande i tävlingar, anmälningar till evenemang och motsvarande. I dessa fall samlas uppgifterna bara in för det specifika syftet och de bevaras inte efter avslutad tävling eller avslutat evenemang.

När du beställer material hos oss, behandlar vi dina personuppgifter för att skicka materialet.

Liikennevilkku webbplats använder cookies. Med hjälp av cookies samlar vi in statistik om besökarna på vår webbplats, som vi i första hand använder för att analysera och vidareutveckla användningen av vår webbplats.  All den information som samlas in är anonym och den kan inte tillskrivas enskilda användare. Gör dig förtrogen med hur cookies fungerar och de cookies vi använder.

Liikennevilkku-printtidningens kundregister

Vem behandlar dina uppgifter?

Den personuppgiftsansvarige är Trafikskyddet (PB 29, 00421 Helsingfors).

Kontaktperson på Liikennevilkkus kundregister är Tarja Hämäläinen, tarja.hamalainen@liikenneturva.fi, tfn 020 7282 321.

Varför och på vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna behandlas för hanteringen av prenumerationerna på Trafikskyddets kundtidning Liikennevilkku och för utskicka av tidningarna till kunderna. Uppgifterna kan också användas för att hålla kontakt. Utgående från personuppgifterna bedömer och utvecklar man tidningens upplaga.

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på Trafikskyddets berättigade intresse i anslutning antingen till kundrelationen eller Trafikskyddets i lag bestämda uppgift att främja trafiksäkerheten. De registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter åsidosätts är inte uteslutna från behandling av personuppgifter, baserat på användarens legitima intressen.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

I kundregistret behandlas följande personuppgifter: namn, postadress, e-post, län, organisation (företagskunder).

Hur bevarar vi dina uppgifter?

Personuppgifterna sparas ända tills den registrerade säger upp prenumerationen eller när Trafikskyddet avslutar prenumerationen.

Vilka är personuppgifternas informationskällor och hur uppdateras uppgifterna?

De uppgifter som sparas i registret kan erhållas, t.ex. från den registrerade själv, bl.a. per e-post eller telefon, vid kundträffar och andra situationer, där kunden överlämnar sina uppgifter. Uppgifter kan även samlas in från externa källor, såsom tidningar och andra publikationer, från internet och andra källor  som är allmänt tillgängliga samt från register som förs av externa tjänsteleverantörer.

Uppgifterna uppdateras utgående från information som erhållits av den registrerade själv eller på andra sätt.

Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Utlämnanden och överföringar av personuppgifter samt överföring av uppgifter till länder utanför EU/EES

Personuppgifterna behandlas på de företag som har hand om tryckning och utskick av Liikennevilkku.

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU/EES.

Uppgifter överlämnas inte till andra instanser.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Trafikskyddet och dess samarbetspartners skyddar personuppgifterna genom att utnyttja vederbörliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Sådana åtgärder är bl.a. användning av brandväggar, krypteringstekniker och säkra IT-enheter. Skyddsåtgärderna är dessutom beviljande avseende åtkomsträttigheter, registrering av transaktioner samt säkerställande av personalens kompetens, som är involverad i behandlingen av personuppgifterna.

Om man får manuellt datamaterial i registret eller att det skrivs ut, förvaras det i ett låst utrymme. Onödigt manuellt material kasseras på ett säkert sätt i enlighet med anvisningar för dataförstöring.

Dina rättigheter och hur du utnyttjar dem