Med dispens bakom ratten

  Enligt lagen kan en 17-åring ansöka om körrätt med åldersdispens. Även om trafiksäkerheten bland unga har förbättrats under årens lopp är de fortfarande överrepresenterade i statistiken över trafikolyckor.

  Ändringen av körkortslagen sommaren 2018 gjorde det möjligt för 17-åringar att ansöka om körkort med dispens. Den unga kan ansöka om åldersdispens hos Traficom om han eller hon har utmaningar med att komma till arbete, arbetspraktik, skola eller målinriktat idrottsutövande till exempel på grund av långa avstånd eller bristfälliga kollektivtrafikförbindelser.

  Ungefär var femte i åldersgruppen avlägger körkort före myndig ålder. Cirka 25 000 unga har under drygt två års tid avlagt körkort med åldersdispens. Enligt statistiken har trafiksäkerheten bland unga utvecklats i positiv riktning, eftersom antalet dödsfall i trafiken bland 15-24-åringar har minskat med en tredjedel och antalet skadade har minskat med fyrtio procent under de senaste tio åren. Trots det är de unga fortfarande överrepre senterade i trafikolyckor. Nästan var tredje person som skadats i vägtrafiken är ung.

  ”Enligt olycksstatistiken är dödsrisken för unga förare över tre gånger större jämfört med hela befolkningen”, berättar Trafikskyddets utbildningschef Satu Tuomikoski.

  Redan ett års åldersskillnad märks

  De ungas olycksbenägenhet påverkas av att deras psykiska och fysiska utveckling är ofullständig. Skillnaden kan observeras till och med mellan 17- och 18-åringar. De största skillnaderna har att göra med tolerans för grupptryck, riskhantering, brist på livserfarenhet och förutseendeförmåga. Dessutom är bristande körförmåga och ringa erfarenhet av trafik uppenbara faktorer.

  Majoriteten kör smart

  ”Största delen av ungdomarna förhåller sig till körrätten med det allvar som krävs och agerar i trafiken enligt reglerna. Endast en liten grupp orsakar farliga situationer”, konstaterar polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen.

  Man ansöker om dispens tillsammans med föräldern. Tuomikoski önskar att föräldrarna i samband med ansökan om åldersdispens erbjuds ett omfattande informationspaket som ger föräldrarna information om hur de kan stöda unga förare att agera ansvarsfullt.

  Trafikfostran är mycket mer än körundervisning, och fostran behövs under hela livet. Det saknas ännu en närmare undersökning om hur reformen av körkortslagen påverkar statistiken över trafikolyckor.