Förverkliga målen

  Riksdagsledamot Suna Kymäläinen (sd) tillträdde som styrelseordförande för Trafikskyddet i början av året. Vi fick träffa Kymäläinen och frågade vad vi borde göra angående trafiksäkerheten i Finland.

  Kommunerna i nyckelposition

  Kymäläinen anser det vara viktigt att man i det kommunala beslutsfattandet fäster uppmärksamhet vid trafiksäkerhetsfrågor i samband med olika ärenden.

  ”Enligt min erfarenhet har kommunerna en viktig roll i trafiksäkerhetsarbetet, särskilt på lokal nivå, även om beslut om stora linjer och större projekt fattas på statlig nivå. Ofta kan dock även små saker medföra förbättringar till exempel i säkerheten för en enskild vägsträcka”, påminner Kymäläinen.

  Från lagstiftning till vardagslösningar

  Kymäläinen berättar att trafiksäkerheten är en av de trafikpolitiska prioriteringarna i Marins regeringsprogram och att det finns en stark konsensus mellan förhandlingsparterna om att främja detta. Hon säger att hon håller med om målet med Nollvisionen för trafiken. Finland bör arbeta för att det årligen inte inträffar ett enda dödsfall i trafiken i vårt land.

  Kontinuitet i säkerhetsarbetet

  I Finland bereds den första riksomfattande trafiksystemplanen. Planen styr långsiktigt utvecklingen av trafiksystemet över regeringsperioderna. Kymäläinen är vice ordförande i den parlamentariska styrgruppen, som har fastställt att de huvudsakliga målen för planen är tillgänglighet, hållbarhet och effektivitet. Även om säkerheten inte har antecknats som ett av de huvudsakliga målen för trafiksystemplanen vill Kymäläinen lugna läget med att säga att trafiksäkerheten inte har glömts bort från beredningen av planen. För detta finns redan en lag som styr beredningen av trafiksystemplanen.

  Hårda tag kring rattfylleri

  Kymäläinen oroar sig för rusmedel som ett trafiksäkerhetsproblem. Att köra under påverkan av rusmedel och narkotika bör hanteras med hårda tag. Hon stöder obligatoriska alkolås i fordon och att rattfylleridomar blir märkbart hårdare. I förebyggandet av olyckor betonar Kymäläinen varje trafikants val.

  ”Enligt min egen erfarenhet är den finländska trafikkulturen lugn, även om det naturligtvis alltid finns något att förbättra. De vanligaste orsakerna till trafikolyckor är fortfarande användning av rusmedel, fortkörning samt fel i bedömning och observationer. Alla dessa kan vi själva påverka genom våra egna våra egna val.”