Den nya vägtrafiklagen kommer – hur agerar ag tryggt i trafiken?

  Den nya vägtrafiklagen som träder i kraft i juni ändrar bland annat vägmarkeringar och hastighetsbegränsningar, för in nya trafikmärken i gatubilden samt ger friheter när det kommer till att parkera och välja körfält.

  Vägtrafiklagens nya princip är att väganvändaren har en skyldighet att vara förutseende. Skyldigheten att förutse trafiken tar ett steg längre mot en säkrare trafik: väganvändaren ska utöver sig själv även beakta andra trafikanter. Att vara förutseende innebär att man beaktar rådande förhållanden och situationer, identifierar risker och undviker dem genom att ändra ens eget agerande.

  Även gällande parkering blir det förnyelser. I fortsättningen är det tillåtet att parkera i kanten av den mötande trafikens fält, vilket kräver att föraren och passagerarna håller tungan rätt i mun. När man stiger ur bilen ska man se till att man inte råkar stiga rakt ut i trafiken. För att köra från vänster kant krävs särskild försiktighet av föraren, eftersom hen dessutom ska väja för den ötande trafiken och inte bara för den trafik som kommer bakifrån. Trafikskyddet rekommenderar att parkeringsmöjligheten används med eftertanke.

  Den nya vägtrafiklagen medför också ändringar i svängningsregeln. Enligt lagändringen får man avlägsna sig från en korsning till det körfält som är lämpligast för det egna användningsändamålet med beaktande av den övriga trafiken, om det på körbanan, dit fordonet ska svänga, finns flera körfält i samma körriktning. Bilisten ska alltså fästa större uppmärksamhet vid andra trafikanter, trafiken på mötande och intilliggande fält, samt fotgängare och cyklister. I livlig trafik rekommenderas inte denna typ av svängning.

  Den fordonsspecifika hastighetsbegränsningen försvinner från början av juni från paket-, bår-, service- och husbilar. I fortsättningen ska dessa bilar liksom personbilar följa de väg- eller områdesspecifika hastighetsbegränsningarna. Att fordonen håller samma hastighet i trafikflödet ökar trafiksäkerheten eftersom omkörningsbehovet minskar. Trafikskyddet påminner dock om att slopandet av hastighetsbegränsningen inte innebär att den högsta tillåtna hastigheten måste köras i alla situationer, utan att bland annat fordonets och däckens skick, väderleks- och vägförhållanden, körerfarenhet och övrig trafik påverkar situationshastigheten.

  Den kommande förnyelsen av vägtrafiklagen medför också att helt nya trafikmärken läggs upp längs vägrenarna. Till exempel föreskrivs i fortsättningen var minimihastigheten 50 kilometer i timmen börjar och slutar med egna märken.