Nuorisotyöntekijöiden koulutukselle on kysyntää – liikenteen rooli nuorten arjessa korostuu poikkeusaikana

  Nuorisotyöntekijät tekevät tärkeää liikennekasvatustyötä nuorten arjessa, ja Liikenneturva antaa heille tukea esimerkiksi tänä keväänä järjestettävillä koulutuksilla. Korona-ajan poikkeukselliset olot vaikuttavat paljon nuorten vapaa-aikaan, ja liikenteestä on tullut aiempaa tärkeämpi sosiaalisten kohtaamisten areena. Parasta liikennekasvatusta onkin usein arjessa tapahtuva kohtaaminen nuorten kanssa. 

  Liikenneturva järjestää tänä keväänä nuorisotyöntekijöille etänä toteutettavia koulutuksia. Niiden tavoitteena on tarjota nuorisotyötä tekeville perustietoa nuorten turvallisen liikennekäyttäytymisen tukemisesta sekä mahdollisuus vaihtaa kokemuksia toimintaideoista ja hyvistä käytännöistä kollegoiden kesken. Koulutuksiin, joista yksi pidettiin jo helmikuussa, on ilmoittautunut mukaan yli 120 nuorisotyöntekijää eri puolilta Suomea. 

  Nuorisotyöntekijät ovat liikennekasvatuksen näkökulmasta tärkeässä roolissa. Koulutuksemme sisällöt ja keskustelut ovat saaneet uuden sävyn, kun koronapandemian aiheuttamat poikkeukselliset olot vain jatkuvat. Nuorten arki on erilaisten rajoitusten sävyttämä, joten tarve turvallisia valintoja liikenteessä tukeville turvallisille aikuisille on aikaisempaakin suurempi. 

  Rajoitukset vaikuttavat nuorten vapaa-aikaan ja voivat lisätä liikenteessä liikkumista 

  Koronarajoitukset ovat iskeneet erityisen kovaa nuoriin. Huoli nuorten hyvinvoinnista on ansaitusti herättänyt paljon julkista keskustelua. Harva meistä varmaan pystyi kuvittelemaan vuosi sitten rajoitusten alkaessa, että ”koronakevät” venyy kokonaiseksi vuodeksi ja nyt edessämme on jo toinen koronakevät. 

  Olemme jälleen tilanteessa, jossa nuorten arkea koskevat rajoitukset jatkuvat. Etäopiskeluun siirrytään laajasti yläkouluissa sekä toisen asteen opetuksessa ja harrastustoimintaa rajoitetaan. Eräs oman lähipiirini nuori tuskailikin minulle rajoitusten kiristymisestä kuultuaan, että varma kevään merkki taitaakin nykyään mopojen katukuvaan ilmestymisen sijaan olla kaiken mukavan tekemisen kieltäminen. Jos rajoitukset kiristävät ja tuskastuttavat aikuista, on ainutkertaista elämänvaihetta elävälle nuorelle kaksi peräkkäistä rajoitusten täyttämää kevättä jo todella ikuisuus.  

  Nuorten liikennekäyttäytyminen nousi erityisesti tapetille viime keväästä alkaen, kun koronarajoitukset yllättivät meidät kaikki. Pandemian aiheuttamat poikkeukselliset olot näkyivät kevään ja kesän mittaan tien päällä riskikäyttäytymisenä. Poliisi raportoi suurten ylinopeuksien lisääntyneen korona-aikana merkittävästi. Lisäksi esillä olivat nuorten mopo- tai autokokoontumiset ja niiden aiheuttamat turvallisuusriskit sekä häiriöt.

  Liikenne on nuorille merkittävä osa vapaa-aikaa ja myös sosiaalisten kohtaamisten areena.

  Liikenne on nuorille merkittävä osa vapaa-aikaa ja myös sosiaalisten kohtaamisten areena. Kun ohjattu harrastustoiminta on tauolla ja nuorisotilat sekä muut kohtaamispaikat suljettuna, nousee liikenteessä kokoontuminen merkittäväksi osaksi nuorten vapaa-aikaa myös tänä keväänä. Liikennekasvatustyötä onkin tärkeä viedä nykyistä enemmän paikkoihin, joissa työ nivoutuu osaksi nuorten arkea. 

  Nuorisotyöntekijöitä huolestuttaa nuorten riskikäyttäytyminen  

  Ensimmäisen nuorisotyöntekijöiden koulutuksen aluksi keräsimme yhteisesti näkyviin osallistujien näkemyksiä siitä, millaiset asiat nuorten liikennekäyttäytymisessä juuri tällä hetkellä omalla alueella huolestuttavat ja millaiset toisaalta taas ilahduttavat. 

  Lista huolista oli varsin yhtenäinen ja pitkälti tutun kuuloinen: 

  • viritetyt mopot 
  • nuorten kuljettajien riskinotto, joka näkyy muun muassa suurina tilannenopeuksina 
  • näyttämisentarve
  • kavereiden yllytys 
  • välinpitämättömyys 
  • ajoneuvojen huono kunto 
  • mopojen valojen puute 

  Kaikki nämä ovat tunnettuja nuoriin liikenteessä liittyviä riskitekijöitä

  Nuorten liikenneturvallisuudesta keskusteltaessa tilannetta tarkastellaan usein nimenomaan huolten ja riskien näkökulmasta. Tämä on varsin perusteltua, sillä nuoruusikä on liikenteessä erityisen riskialtista. Varsinkin kasvattajien on tärkeä olla tietoinen sekä kohonneesta riskistä että sen taustalla vaikuttavista tekijöistä, joista keskeiset liittyvät nuoren kehittymättömyyteen ja kokemattomuuteen liikenteessä. 

  Ilmiöön tutustuminen herkistää kasvattajan huomioimaan turvallisen liikkumisen kysymykset nuoria kohdatessaan. Nuorten kohtaamisessa tarvitsemme kuitenkin myös kykyä irrottautua huolinäkökulmasta ja siirtää huomio turvallisia valintoja tukevien taitojen vahvistamiseen riskien tunnistamisen ohessa. 

  Kohtaaminen ja kuuntelu ovat parasta liikennekasvatusta  

  Koulutuksen lopuksi kävimme läpi erilaisia liikennekasvatuksen menetelmiä sekä jaoimme pienryhmäkeskusteluissa kokemuksia siitä, minkälaiset tapahtumat ja toimintamallit on käytännön liikennekasvatustyössä koettu toimiviksi.  

  Vaikuttavan ennaltaehkäisevän liikennekasvatustyön lähtökohtia ovat luottamus nuoriin, nuorten kokemusmaailmasta kiinnostuminen sekä heidän toimintansa ymmärtäminen. Nuorten riskikäyttäytymisen ehkäisyyn ei ole olemassa yksinkertaisia, suoraviivaisia ja helposti monistettavia toimenpiteitä. 

  Voisikin todeta, että tärkeimmät liikennekasvatuksen välineet ovat keskustelu ja kuuntelu. Parasta liikennekasvatusta onkin nimenomaan arjessa tapahtuva kohtaaminen nuorten kanssa. Keskustelunavaukseen löytyy aina sopiva aasinsilta, sillä liikenne on osa ihan meidän kaikkien arkipäivää:

  Millä sinä tänään kuljit? Miten on mopoilu sujunut? Mikä on ollut mukavinta, kun sait kortin? Entä haastavinta? Kenen kanssa ajelet?

  Ole kiinnostunut nuoren liikkumisesta 

  Koulutustilaisuudessa keskustelu kääntyi siihen, että jos itse ei koe liikennettä omaksi vahvuusalueekseen, voi sen puheeksi ottaminen nuorten kanssa tuntua hankalalta. Tähän antoi eräs nuorisotyöntekijä oivallisen vinkin: vaikka esimerkiksi mopot tai suosiotaan nostaneet koppimönkkärit olisivat itselle ihan vieraita kulkupelejä, voi sen kääntää hyödyksi osoittamalla nuorelle sen, että on aiheen vieraudesta huolimatta kiinnostunut oppimaan ja kuulemaan nuoren liikkumisesta. 

  Hyvä tapa aloittaa keskustelu on pyytää nuorta kertomaan omasta kulkuneuvostaan ja kokemuksistaan liikenteessä tuoden esiin, ettei itsellä ole kokemusta esimerkiksi mopoilusta. Nuoret ovat usein innokkaita kertomaan omista ajopeleistään, ja samalla on helppo johdatella keskustelu myös turvallisiin valintoihin.  

  Kasvattajalla on erityisen tärkeä rooli ryhmään syntyneiden normien vahvistamisessa tai kyseenalaistamisessa.

  Myös erilaiset toiminnalliset liikennekasvatuksen menetelmät ovat kasvattajille loistavia työkaluja teeman nostamiseksi keskusteluun ja oivallusten synnyttämiseen. Kasvattajalla on erityisen tärkeä rooli ryhmään syntyneiden normien vahvistamisessa tai kyseenalaistamisessa. Nuorten keskuudessa esimerkiksi riskinottoon yllyttäminen ei välttämättä nouse puheenaiheeksi, ellei aikuinen teemaa erityisesti nosta keskusteluun. Keskustelun kautta on mahdollista luoda ryhmään yhteisesti sellaista myönteistä normia, joka kannustaa nimenomaan turvallisten valintojen tekemiseen.  

  Huomaa hyvä myös liikenteessä ja tuo se esiin 

  Korona-aikana nuoriin on liitetty paljon huolipuhetta ja heitä on myös syyllistetty rajoitusten huomioimatta jättämisestä. Tällainen puhe kuitenkin helposti vahvistaa nuorten keskuudessa tunnetta siitä, että he eivät ole tervetulleita osaksi omaa lähiyhteisöä. Se voi osaltaan provosoida nuorta rikkomaan yhteisiä sääntöjä. 

  Koska riskikäyttäytyminen niin helposti korostuu nuorista ja liikenteestä puhuttaessa, nostimme tietoisesti koulutuksen aluksi näkyviin myös nuorten liikennekäyttäytymiseen liittyviä ilonaiheita. Sellaisina nostettiin esiin muun muassa kavereista huolehtiminen, nuorten huomaavaisuus pienempiä koululaisia kohtaan, aikaisempaa myönteisempi suhtautuminen turvavälineisiin sekä kielteinen suhtautuminen humalassa ajamiseen.

  Liian harvoin nuoret saavat kuulla, mikä heidän käyttäytymisessään liikenteessä ilahduttaa.

  Tällaisten myönteisten huomioiden vahvistamiseen kannattaa tarttua ja tuoda niitä myös nuorille esiin heitä kohdatessa. Liian harvoin nuoret saavat kuulla, mikä heidän käyttäytymisessään liikenteessä ilahduttaa. 

  Nuorten parissa työskenteleviä on ihailtava 

  Nuorisotyön ammattilaiset ovat nuorten tukena monenlaisissa nuorten elämään liittyvistä suurissa teemoissa. Esimerkiksi sosiaaliset suhteet, tunteiden hallinta, itsetuntemus, vahvuudet, päihdekasvatus ja seksuaalisuus ovat isoja teemoja, joiden ympärillä nuorisotyössä toimitaan. Kyky toimia liikenteessä turvallisesti ja muut huomioiden linkittyy nuoren kasvussa moniin edellä mainittuihin teemoihin. 

  Täytyykin vain ihailla ammattikuntaa, joka työssään osaa ja uskaltaa tukea sekä keskustella ja haastaa nuoria pohtimaan omaa käyttäytymistä ja toimintaa niin monissa suurissa ja haastavissa teemoissa. 

  Koulutuksemme nuorisotyöntekijöille ei tietenkään tarjoa valmiita vastauksia siihen, miten nuorten riskikäyttäytyminen liikenteessä poistetaan. Kouluttajana olen erittäin tyytyväinen, jos osallistuja etäyhteyden sulkiessaan toteaa, että koulutus kannusti ottamaan liikennekäyttäytymisen puheeksi nuorten kanssa ja antoi vahvistusta sille, että nuorten kohtaamisella heidän omat kokemuksensa huomioiden on valtava merkitys. 

  Liikenneturva järjestää kevään aikana vielä kaksi etäyhteyden avulla toteutettavaa samansisältöistä koulutustilaisuutta nuorisotyöntekijöille, 17.3. ja 13.4. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.