Nuorten puolella myös liikenteessä

  Lapsen oikeuksien päivänä muistutetaan aikuisia olemaan lasten ja nuorten puolella kaikissa tilanteissa. Aikuisen tehtävä on olla lasten ja nuorten puolella myös liikenteessä.

  Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20.11. lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen kunniaksi. Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin voimaan saatettu ihmisoikeussopimus, joka muodostaa lasten oikeuksien yhteisen perustan. Sopimuksen tavoitteisiin kuuluu terveyden ja turvan takaaminen kaikille lapsille ja nuorille.

  Oikeus elämään ja erityiseen suojeluun linkittää lapsen oikeudet vahvasti myös turvalliseen liikkumiseen. Millaista olisi liikenne, jossa lapsen ja nuoren etu asetetaan etusijalle? Lainsäädännöllä ja liikenneympäristön suunnittelulla voidaan vaikuttaa paljon siihen, kuinka turvallista liikkuminen lapselle ja nuorelle on. Liikennekasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren turvalliseen liikkumiseen liittyviä tietoja, taitoja ja asenteita. Kasvattajina ja esimerkin antajina me kaikki aikuiset voimme jatkuvasti olla tukemassa lapsen turvallisen liikkumisen taitoja – ja sitä kautta myös lapsen oikeuksia. 

  Aikuinen toimii nuorelle turvallisen käyttäytymisen mallina

  Nuoruus on tasapainottelua itsenäisyyden ja rajoitusten välillä. Se on haavoittuvaista ja haasteellista aikaa, jossa tapahtuu merkittäviä ja kauaskantoisia fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia. Vaikka nuorella on oikeus omiin valintoihinsa, hänellä on myös oikeus suojeluun terveytensä ja turvallisuutensa suhteen. Nuoren oikeus on aikuisen velvollisuus. Aikuisen vastuulla on varustaa nuori tiedoin ja taidoin turvalliseen liikkumiseen liikenteessä.

  Valtaosa nuorista toimiikin liikenteessä turvallisesti ja arvostaa turvallisuutta, ja vain osa nuorista liikkuu liikenteessä riskejä ottaen. Riskikäyttäytymisen yleistäminen kaikkia nuoria koskevaksi lisää helposti vastakkainasettelua nuorten ja aikuisten välillä eikä auta löytämään ratkaisuja turvallisuuden parantamiseen.

  Turvallinen käyttäytyminen ja turvallisuuden arvostaminen eivät synny itsestään, vaan pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen liikennekasvatus lapsen ja nuoren kehitys huomioiden on edellytys tietojen, taitojen, asenteiden ja käyttäytymisen omaksumiseen. Liikennekasvatus ei ole pelkästään rajojen asettamista ja sääntöjen sopimista. Nuori oppii turvallisen liikkumisen taitoja erityisesti aikuisten antaman mallin pohjalta. Tärkeintä on arvostava vuorovaikutus ja kiinnostus lapsen ja nuoren liikennekäyttäytymistä kohtaan.

  Nuorella on oikeus suojeluun liikenteessä

  Aikuisten, huoltajien, ammattikasvattajien ja liikennealan ammattilaisten rooli on tärkeä niin kasvattajina, kouluttajina kuin esimerkkeinäkin. Lisäksi nuorten omien kokemusten huomioimista ja vaikutusmahdollisuuksia on tuettava liikenneturvallisuustyössä. Liikennekasvattajan ei tarvitse jäädä tehtävänsä kanssa yksin, vaan tukea ja neuvoja kannattaa hakea muilta huoltajilta, kollegoilta tai esimerkiksi Liikenneturvan nettisivuilta. Parasta liikennekasvatusta syntyy arjessa, ihan tavallisten arkipäiväisten tilanteiden lomassa.

  Vaikka huoltajien ja kasvattajien rooli korostuu nuoren liikennekäyttäytymisessä, voi ihan jokainen aikuinen olla nuoren puolella liikenteessä. Näyttämällä hyvää esimerkkiä turvallisten valintojen tekemisestä ja toisten huomioimisesta liikenteessä pärjää jo pitkälle.

  Nuorella on oikeus tehdä omaa elämäänsä koskevia valintoja sekä osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon, mutta samaan aikaan nuorella on myös oikeus suojeluun. Olen aina lasten ja nuorten puolella, myös liikenteessä.