Tietoisuus uudesta tieliikennelaista korkealla tasolla

  Kesäkuussa voimaan tulleen uuden tieliikennelain muutoksista tunnetaan parhaiten pyöräilijöiden punaisen takavalon pakollisuus sekä uudet liikennemerkit.

  Tieliikennelaki ja sen ydinasioiden tuntemus ovat keskeisiä arkeemme vaikuttavia pykäläkokonaisuuksia. Edellinen tieliikennelaki ennätti olla voimassa lähes neljäkymmentä vuotta, toki sitäkin vuosien saatossa täydennettiin ja korjattiin. Aika kypsyi lain kokonaisuudistukselle, ja uusi laki tuli voimaan ensimmäinen päivä kesäkuuta. Lain uudistumisesta ja sen tuomista muutoksista on viestitty pitkin matkaa, mutta miten hyvin kansalaiset ovat rekisteröineet muutokset? Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tutkimuksen mukaan melko hyvin.

  Suojatiepykälä vahvistui uuden tieliikennelain myötä. Kuljettajan on annettava tietä jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille. Suojatien eteen pysähtynyttä ajoneuvoa ei saa ohittaa pysähtymättä.

  Tuntemus kasvaa tasaisesti

  Traficom on selvittänyt kansalaisten tietämystä uuden tieliikennelain voimaantulosta kolmeen eri otteeseen. Viimeisin tutkimus tehtiin kesäkuussa heti lain tultua voimaan. Tutkimuksen toteutti Aula Research ja kyselyyn vastasi 1091 suomalaista. Tulokset kertovat, että lain tuntemus on kasvanut tasaisesti.

  Kun vuoden 2019 keväällä neljä kymmenestä vastaajasta oli kuullut uudesta tieliikennelaista, alkutalvella määrä oli kasvanut 71 prosenttiin. Viime kesäkuussa 97 prosenttia kansalaisista kertoi, että oli tietoinen lain uudistumisesta. Miehet ja vanhempi väestö olivat hieman tietoisempia lain muutoksista kuin naiset ja nuoremmat henkilöt. Moottoriajoneuvoa säännöllisesti ajavat tunsivat muutokset harvemmin ajavia paremmin.

  Moottoriajoneuvoa säännöllisesti ajavat tunsivat muutokset harvemmin ajavia paremmin.

  Takavalo ja merkit muistetaan

  Uudessa tieliikennelaissa on 195 pykälää. Kokonaisuudistuksessa valtaosa niistä pysyi merkitykseltään ennallaan, mutta muutoksiakin tuli. Lähes yhdeksän kymmenestä Traficomin kyselyyn vastanneesta tiesi, että uusi laki tuo mukanaan uusia liikennemerkkejä. Polkupyörän punaisen takavalon pakollisuudesta pimeällä polkiessa oli tietoinen 83 prosenttia vastanneista.

  Vastanneista 77 prosenttia tiesi, että tielle voidaan asettaa vähimmäisnopeus. Tien sulkuviivan värin vaihdoksesta keltaisesta valkoiseksi oli tietoinen seitsemän kymmenestä. Vähiten tietämystä oli pakettiautoja koskevan ajoneuvokohtaisen nopeusrajoituksen poistumisesta. Tämän pykälän tunsi vain 45 prosenttia vastanneista.

  Kulttuuri ei ole vain sääntöjä

  Liikenteen arki on täynnä vuorovaikutustilanteita, joissa ratkaistaan turvallisuuteen, sujuvuuteen ja toisten liikkujien huomiointiin liittyviä asioita. Traficomin kyselyyn vastanneet olivat vahvasti sitä mieltä, että hyvä liikennekulttuuri muodostuu ennen kaikkea muiden liikkujien huomioimisesta ja kunnioittamisesta. Tätä arvotettiin jopa aavistuksen korkeammalle kuin liikennesääntöjen noudattamista.

  Liikenteessä ei pysty kontrolloimaan jokaista mahdollista tilannetta etukäteen asetetuilla säännöillä. Uudessa tieliikennelaissa onkin pykälien lisäksi periaatteita, jotka ohjaavat tienkäyttäjiä yleisemmällä tasolla. Ennakointi-, varovaisuus- ja huolellisuusperiaatteet velvoittavat kaikkia tiellä kulkijoita.

  Pyöräkatu on kokonaan uusi katutyyppi, jossa kuljetaan pyöräilijöiden ehdoilla.

  Kampanjointi herätti kiinnostuksen

  Liikennealan eri toimijat ja viranomaiset myös viestivät aktiivisesti lain muutoksista. Liikenneturvan touko–kesäkuun vaihteeseen keskittynyt Tunne liikennesäännöt -kampanja viesti uuden lain voimaantulosta ja sen keskeisistä muutoksista. Mediatoimisto Dagmarin toteuttama tutkimus kertoi, että kampanjan huomioarvo oli peräti 78 prosenttia.

  Kampanjan huomanneet kertoivat muun muassa etsineensä lisää tietoa uudesta tieliikennelaista tai keskustelleensa laista lähipiirissään. Erityisesti puhututtivat uudet liikennemerkit, pyöräilyyn liittyvät säännökset, pysäköinti ja lakiin uutena kirjattu ennakointivelvollisuus. Myös vanhaa lakia oli keskusteluissa muisteltu, vaikka pääpaino huomiossa oli muutoksissa.

  Uusi tieliikennelaki ei kuitenkaan tuo dramaattisia muutoksia arkiseen liikkumiseen. Yksi keino parantaa omaa osaamistaan liikennesäännöistä on kulkea liikenteessä hoksottimet päällä. Jos liikenteessä huomaa merkin, jota ei tunne, kannattaa sen merkitys tarkistaa. Joskus voi olla paikallaan kerrata myös tutumpia merkkejä. Niidenkin sisältö voi yllättää.

  Faktat:
  MISTÄ ON UUDET LAIT TEHTY?

  Uudessa tieliikennelaissa on seitsemän lukua ja 195 pykälää. Lain liitteissä selitetään liikennevalojen ja -merkkien sekä tiemerkintöjen merkitys. Liikennemerkkejä on lähelle 300 ja lisäkilpiä kymmeniä. Lain ensimmäisessä luvussa määritellään 23 käsitettä, esimerkiksi se, mitä tarkoittaa tie. Toisessa luvussa esitellään lain periaatteet, kuten ennakointivelvollisuus. Kolmas luku tuo lakiin liikennesäännöt ja neljäs esittelee liikenteenohjauksen eri muodot: käsimerkit, liikennevalot ja niin edelleen. Tarkemmin ajoneuvoihin ja turvavarusteisiin perehdytään viidennessä luvussa. Kuudes luku kartoittaa sanktiot sääntöjä rikkoville ja seitsemäs määrittelee lain voimaantulon.