Liikenneturvallisuustyö tarvitsee uudet kunnianhimoiset tavoitteet

  Voidaanko Suomessa asettaa kansallinen tavoite liikennekuolemien määrän vähentämiseksi puoleen vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä? Voidaan ja meidän pitää, sillä toteutuessaan se pelastaa joka vuosi 100 ihmisen hengen.

  Liikenneturva ehdottaa, että parhaillaan valmisteilla olevaan liikenneturvallisuusstrategiaan kirjataan liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten puolittamistavoite vuosille 2020-2030. Kymmenen vuoden tavoite olisi johdonmukainen jatke hallitusohjelmassa mainitulle EU:n nollaskenaariolle, eli liikenteelle, jossa kukaan ei kuole tai loukkaannu vuoteen 2050 mennessä. Skenaario tunnetaan laajemmin Euroopassa nollavisiona [1].

  Vuosi 2020 näyttää turvallisuustilanteeltaan yllättävänkin samankaltaiselta kuin edellinen vuosi 2019. Tämä siitäkin huolimatta, että epidemia-aika on muuttanut radikaalisti liikenteen määriä ja poliisin tietojen mukaan myös liikennekäyttäytymistä huonompaan suuntaan.

  Kuva: Liikenneturvallisuustavoite 2010-2030. Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva – tilanne 31.7.2020, 2019 ja 2020 ennakkotietoja.

  Suomi on sitoutunut kansainvälisiin liikenneturvallisuustavoitteisiin

  Suomi on osallistunut sekä WHO:n että EU:n liikenneturvallisuustavoitteiden tekoon. Viimeksi helmikuussa 2020 Suomen edustusto oli mukana Tukholmassa järjestetyssä WHO:n liikenneturvallisuuskonferenssissa [2], jossa julkaistiin yhteinen julkilausuma ns. Stockholm Declaration. Siinä kutsutaan kaikkia osallistujamaita vähentämään liikennekuolemien määrää puoleen vuosien 2020-2030 aikavälillä.

  Lisäksi osallistujamaat halusivat kiinnittää huomiota vakavasti loukkaantuneiden määrän vähentämiseen ja kehottavat jokaista maata luomaan kansallisen tavoitteen myös tälle liikenneturvallisuuden mittarille.

  Tukholman julkilausuma on luonteva jatko globaaleille liikenneturvallisuustavoitteille, joista on sovittu jo vuonna 2018. Tällöin kirjattiin myös erilaisia indikaattoreita tälle työlle. Hyvin yksinkertainen onnistumisen mittari on, että vuoteen 2020 jokaisella maalla olisi perusteellinen ja hallintorajat ylittävä kansallinen liikenneturvallisuustoimintaohjelma.

  Myös EU on kannustanut jäsenmaitaan liikenneturvallisuusohjelman laatimiseen ja laatinut oman seurantajärjestelmän työn etenemiselle.

  Yhteinen liikenneturvallisuusstrategia antaa vahvan pohjan

  Nyt työn alla oleva liikenneturvallisuusstrategia voi olla tärkein yksittäinen liikenneturvallisuutta lisäävä suunnitelma. Suomessa on toki käynnissä useita merkittäviä ohjelmia sekä strategia- ja suunnitelmatason töitä. Liikenneturvallisuusstrategiaa voidaan kuitenkin pitää näistä merkittävimpänä. Siinä voidaan linjata voimallisesti toimet turvallisemman liikenteen edistämiseksi. Strategia voi itsessään jo sisältää, tai sitä voidaan täydentää yksityiskohtaisemmalla toimintaohjelmalla, johon kirjataan konkreettiset toimet, tavoitteet, vastuuorganisaatiot ja mittarit liikenneturvallisuustyölle.

  Kunnianhimoinen strategia vaatii tekoja meiltä kaikilta, mutta työ kannattaa, jos sen avulla ennaltaehkäistään satoja liikennekuolemia.

  [1] https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/news/2019-06-19-vision-zero_en

  [2] The 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety “Achieving Global Goals 2030”