Ajonäkemisestä kannattaa huolehtia

  Millainen vaikutus ammattikuljettajien työympäristöllä on näkemiseen? Miten ammattikuljettajat voivat pitää huolta näkökyvystään? Ammattikuljettajien kokemia näköongelmia kartoitettiin opinnäytetyössä Tietä näkyvissä? Ammattikuljettajien ajonäkeminen osana ajoterveyttä.

  Ammattikuljettajien tekevät työtään vaihtelevissa tilanteissa ja olosuhteissa, mikä haastaa myös näköä. Ajaessa ympäristöä havainnoidaan jatkuvasti näköaistin välityksellä.

  Ajokorttilain näkövaatimukset kohdistuvat näöntarkkuuden ja näkökenttien mittaamiseen. Laadukas ajonäkeminen koostuu kuitenkin useammasta näkemisen fysiologisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Näitä ovat kyky erottaa yksityiskohtia ja kontrasteja, ympäristön ja liikkeen havainnointi, häikäistymisherkkyys ja hämäränäkökyky.

  Hae helpotusta näköongelmiin

  Silmien terveydentilan tutkiminen säännöllisesti on tärkeää, sillä osa silmäsairauksista on oireettomia. Yli 45-vuotiaiden suositellaankin käyvän silmälääkärin vastaanotolla viiden vuoden välein ja yli 60-vuotiaiden kolmen vuoden välein.

  Näkemisen laatua voidaan puolestaan tutkia toiminnallisilla näöntutkimuksilla, jolloin saadaan enemmän tietoa kuljettajan näkökyvystä. Yleissuositus näöntutkimuksessa käymiseen on kahden vuoden välein.

  Tietä näkyvissä? -opinnäytteen kyselyyn vastanneista ammattikuljettajista noin puolet oli käynyt näöntutkimuksessa viimeisen kahden vuoden sisällä. Kyselyssä ilmeni, että ammattikuljettajien yleisimpiä näköongelmia ovat häikäistyminen ja silmien kuivuminen. Samalla kuljettajalla voi esiintyä samanaikaisesti useampia näköoireita.

  Ammattikuljettajien yleisimpiä näköongelmia ovat häikäistyminen ja silmien kuivuminen.

  Hanki näkemistä helpottavia ratkaisuja

  Paljon autoilevien ajonäkemistä helpottamaan on olemassa linssejä, joilla tarvittaessa korjataan taittovirhe ja pyritään ehkäisemään vastaan tulevien autojen valoista johtuvaa häikäisyä. Pinnoitteiden ansiosta linssit voivat parantaa myös kontrastinäköä, joka terävöittää näkemistä haastavissakin olosuhteissa, kuten sateella, sumussa tai hämärällä. Autoilijoiden linssien näköalueet on suunniteltu toimimaan liikenteessä normaaleja moniteholinssejä paremmin.

  Paljon autoilevien ajonäkemistä helpottamaan on olemassa linssejä, joilla tarvittaessa korjataan taittovirhe ja pyritään ehkäisemään vastaan tulevien autojen valoista johtuvaa häikäisyä.

  Polarisoivia aurinkolaseja suositellaan häikäistymisestä johtuvien haittojen ehkäisemiseksi. Autoilua ajatellen paras vaihtoehto on ruskea linssi, sillä se parantaa kontrastia eniten. Muitakin värisävyjä on saatavilla. Polarisoivat linssit ehkäisevät myös poikkijuovaista heijastumista, esimerkiksi asfaltin kiiltäessä märän tienpinnan takia.

  Yksi kolmesta kuljettajasta kärsi joko silmien kuivumisesta tai silmien vuotamisesta ajaessa. Molemmat oireet ilmentävät kuivasilmäisyyttä. Autojen ilmastointi ja työtehtävissä silmien jatkuva niin kutsuttu tehokäyttö voivat aiheuttaa kuivasilmäisyyttä sekä silmien väsymistä.

  Kuivasilmäisyys voi johtua määrällisestä kuivasilmäisyydestä, jolloin kyynelnestettä on liian vähän. Avuksi on saatavilla kosteuttavia silmätippoja, joita on hyvä käyttää säännöllisesti. Kuivasilmäisyyttä voi aiheuttaa myös silmäluomilla sijaitsevien Meibomin rauhasten tukkeumat. Meibomin rauhaset erittävät kyynelnesteeseen öljyä, joka estää kyynelnestettä haihtumasta silmän pinnalta. Tukkeutuneiden Meibomin rauhasten hoitoon saadaan apua lämpöhoidosta sekä painallustekniikoista. Kuivasilmäisyyden hoitoon saa optikolta tarkempia ohjeita.

  Pimeällä ajaminen huolestuttaa

  Monia kuljettajia huolestuttaa pimeällä ajaminen. Valon määrän vähentyessä myös ympäristön kontrasti heikkenee ja näkeminen ei ole yhtä tarkkaa kuin valoisalla.

  Pimeällä silmän pupilli laajenee, jotta silmän sisään pääsisi enemmän valoa. Reaktion seurauksena pupillin reuna-alueiden vääristymiä voi tulla pimeällä enemmän esille. Onkin tärkeää, että olemassa oleva silmien taittovirhe on korjattu ajantasaisilla silmälaseilla.

  Ammattikuljettajille voidaan määrätä myös erilliset yölasit, joissa huomioidaan pimeällä ajamiseen liittyvät näköjärjestelmän muutokset. Yölaseihin voidaan hioa keltaiset linssit, jotka lieventävät hämäränäöstä johtuvaa haittaa. Kyselyn mukaan pimeällä ajaminen huoletti sitä herkemmin, mitä vanhempi kuljettaja oli.

  Hyvä näkökyky on edellytys myös ammatinharjoittamiseen. Ammattikuljettajat kokevat näkemisen miellyttävyyden tärkeäksi tekijäksi työtehtävissä.

  Työympäristö tukee ajonäkemistä

  Tietä näkyvissä? -opinnäytteen kyselyllä kerättiin tietoa sellaisista tekijöistä, jotka edistävät huolehtimista ajonäkemisestä. Keskustelu kollegojen kanssa näkemiseen liittyvistä asioista edisti päätöstä hankkia näkemistä helpottavia ratkaisuja. Kyselyn mukaan näkemisestä keskusteltiin työkavereiden kanssa vain harvoin.

  Myös työnantajan kiinnostus ajonäkemistä kohtaan vaikutti päätökseen hankkia ajonäkemistä parantavia ratkaisuja. Siksi onkin tärkeää, että myös työnantaja on kiinnostunut ajonäkemisestä ja mahdollistaa työntekijöille tilaisuuksia, jotka edistävät kuljettajien näkemistä työtehtävissä. Työnantaja on myös velvollinen järjestämään ammattikuljettajille näönseulontaa.

  Kuljettajat arvostavat sekä omaa että toisten liikenneturvallisuutta erittäin paljon. Suoraan kysyttäessä he ovat motivoituneita huolehtimaan näöstään työtehtävissä. Hyvä näkökyky on edellytys myös ammatinharjoittamiseen. Lisäksi näkemisen miellyttävyys koetaan tärkeäksi tekijäksi työtehtävissä.

  Metropolia Ammattikorkeakoulun optometristiopiskelijat Marianne Klemetti, Sini Harjula ja Sandra Sisask tekivät Tietä näkyvissä? -opinnäytteen ammattikuljettajien kokemista näköongelmista ja heidän motivaatiostaan huolehtia näkökyvystään. Opinnäytteen ohjaajina toimivat yliopettaja Kaarina Pirilä sekä lehtori Johanna Valtanen. Liikenneturva on opinnäytteen yhteistyökumppani.

  Ajokortin näkövaatimukset:

  Ammattikuljettajat kuuluvat pääsääntöisesti ajokorttiluokan ryhmään 2. Tähän ryhmään kuuluvien kuljettajien näkövaatimukset ovat tiukemmat kuin tavallisten henkilöauton kuljettajien. Näöntarkkuuden on oltava toisella silmällä vähintään 0.8 ja toisella silmällä vähintään 0.1. Jos kuljettaja käyttää silmälaseja, linssit saavat olla enintään +8 dioptriaa. 

  Vaakasuoran näkökentän tulee olla vähintään 160 astetta. Oikealle ja vasemmalle näkökentän tulee olla vähintään 70 astetta per puoli, ja ylä- ja alasuunnassa vähintään 30 astetta. Näkökenttäpuutoksia ei tule olla 30 asteen säteellä keskipisteestä.

  Ajoterveystarkastuksia tekevät lääkärit arvioivat täyttääkö kuljettaja tarvittavat ajoterveysvaatimukset joko rajoituksetta, tietyin rajoituksin esimerkiksi silmälasien käytön pakolla tai ollenkaan.