Onko palautteella väliä?

  Kun kadulta löytyy kuoppa, on siitä palautteen antaminen suhteellisen suoraviivaista. Mutta voiko yksilö vaikuttaa oman lähiympäristönsä asioihin tekemällä aloitteen? Vieremän kunnan kunnanjohtaja Mika Suomalainen kertoo, kuinka kehitysehdotuksille kunnissa käy.

  Voiko kansalainen vaikuttaa oman lähiympäristönsä liikenneratkaisuihin?

  Kuntalain mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloite kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen käsittelee se toimielin, jonka toimivaltaan asia kuuluu. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava tehdyt toimenpiteet.

  Kuntalaisilla on erittäin hyvät mahdollisuudet vaikuttaa ympäristöönsä. Kuntaan tulee aloitteita ja palautetta liikenneturvallisuudesta aina silloin tällöin. Esimerkkinä voi mainita esteettömyyteen, valaistukseen, jalankulkuun, liukkauteen, auraukseen tai liikennenopeuksiin liittyvät asiat.

  Viimeaikaisia aloitteiden pohjalta tehtyjä toimenpiteitä Vieremällä ovat esimerkiksi kumppanuusyrityskylän liikennenopeuksien rajoittaminen hidasteiden avulla ja kirkkotien valaistus. Otimme myös kunnan yrittäjien, päättäjien ja yhteistyötahojen kanssa kantaa talviliikenteen turvallisuuteen ja saimme tilannetta parannettua kuluneena talvena.

  Miten aloitteita käsitellään kunnissa?

  Aloitteet lähetetään kunnan osoitteeseen kirjeitse tai sähköpostilla. Aloitteen käsittelee toimielin, jonka toimivaltaan asia kuuluu. Aloitteista raportoidaan vähintään kerran vuodessa kunnanvaltuustolle.

  Jos kuntalainen lähestyy kuntaa puhelimitse, pyydämme tekemään aloitteen kirjallisena. Autamme tässä tarvittaessa. Mikäli aloitteeseen liittyvä asia ei kuulu kunnan toimivaltaan, ohjaamme ihmisen oikean viranomaisen pariin.

  Kuntalaisilla on erittäin hyvät mahdollisuudet vaikuttaa ympäristöönsä. – Mika Suomalainen

  Miten palautteita voi antaa?

  Olemme pyrkineet siihen, että Vieremällä on helppo antaa palautetta tai tehdä aloitteita. Meillä on toimiva palvelupiste, sähköiset kanavat ja helposti lähestyttävät päättäjät ja viranhaltijat. Kuntalaisten tekemiä aloitteita käsitellään mielellään myös paikallislehdissä, koska ne kiinnostavat lukijoita. Tämä puolestaan lisää ihmisten tietoisuutta vaikuttamismahdollisuuksistaan.

  Miten kunta voi edistää liikenneturvallisuutta ja mitkä asiat jäävät vastuun ulkopuolelle?

  Kunnalla on hyvä vuorovaikutussuhde ELY-keskukseen ja tarvittaessa ministeriönkin kanssa. Kuntalainen voi siis ottaa yhteyttä kuntaan kaikissa liikenneasioissa. Ei voida vaatia, että kuntalainen tietää aina, kenen toimivaltaan mikin asia kuuluu. Kunta on asukkaidensa tukena kaikissa tilanteissa.

  Luonnollisesti kunta vastaa kohteista, jotka ovat sen hoitovastuulla. Suuret hankkeet ovat kustannuksiensa takia haasteellisia. Esimerkiksi kevyen liikenteen väylän saaminen Vieremän ja Iisalmen välille nousee esille niin elinkeinoelämän, kuntalaisten kuin kesäasukkaidenkin puheissa todella usein.

  Väylä on myös oma unelmani. Hanke on kuitenkin niin kallis, että emme ole vielä saaneet sitä työn alle. Toivoa emme ole kuitenkaan heittäneet. Väylälle olisi tarvetta, koska Vieremän ja Iisalmen välillä on paljon työmatkaliikennettä. Reitti olisi myös virkistys- ja kulttuuriarvoltaan hieno.

  Millainen on hyvä tienkäyttäjän antama aloite tai palaute?

  Hyvä tienkäyttäjän aloite kohdistuu johonkin selkeästi rajattuun tieosuuteen, risteykseen tai alueeseen. Mitä useampi taho tai ihminen on aloitteen takana, sitä parempi.

  Aloitteessa on hyvä kuvata tarkasti ongelma, johon ratkaisua haetaan. Ammattilaiset osaavat hyvän kuvauksen pohjalta määrittää ongelmaan toimivan ratkaisun. Hyvällä aloitteella on toteutuessaan laajoja positiivisia vaikutuksia, eikä aloite ole ristiriidassa jo olemassa olevien liikennetavoitteiden kanssa.

  Hyvä aloite ei toteutuessaan rajoita tarpeettomasti elinkeinoelämän toimintaa tai muun tieliikenteen sujuvuutta ja on kustannuksiltaan toteuttamiskelpoinen. Vinkkinä totean, että aloitetta muotoillessa kannattaa käydä keskustelemassa kunnassa esimerkiksi kunnanjohtajan kanssa. Häneltä saa ajatuksia siihen, millaisia asioita aloitteessa kannattaa yleisesti huomioida, ja onko asian suhteen jo mahdollisesti jotakin suunnitteilla.