Sääntötuntemuksessa edelleen aukkoja

  Tieliikennelaki päivittyy kesäkuun alussa. Keskeiset liikennesäännöt pysyvät kuitenkin suht ennallaan. Miten hyvin suomalaiset tuntevat nykyiset säännöt?

  Puutteet sääntötuntemuksessa ovat ongelma tiellä liikuttaessa. Ne vaikeuttavat ennakoimista liikenteessä ja pahimmillaan johtavat vaaratilanteisiin tai onnettomuuteen. Kun säännöt tunnetaan, virheellinen käyttäytyminen liikenteessä vähenee. Ennen kuin sääntöjä voidaan noudattaa, täytyy ne kuitenkin osata. Liikenneturvan tuore kyselytutkimus kertoo, että suomalaisten sääntöjen tuntemuksessa on edelleen parantamisen varaa.

  Väistämissäännöissä vaikeuksia

  Kyselyn mukaan autoilijat arvioivat oman osaamisensa liikennesäännöistä paremmaksi kuin ei-autoilevat. Joka viides autoilija arvioi osaavansa säännöt erittäin hyvin. Juuri kukaan autoilija ei kokenut, että osaa säännöt huonosti tai erittäin huonosti. Miehet olivat itsevarmempia omasta sääntötuntemuksestaan kuin naiset.

  Suomalaisten sääntötuntemusta pyydettiin arvioimaan myös yleisellä tasolla. Kahdeksan kymmenestä arvioi, että liikennemerkit tunnetaan erittäin tai melko hyvin. Lähes neljä viidestä koki, että myös autoilijoiden väliset väistämissäännöt sekä pysäköinnin periaatteet ovat meillä hyvin hallussa.

  Miehet olivat tuntemuksestaan itsevarmempia kuin naiset.

  Huonoimmat arviot saivat pyöräilevien ja autoilevien väliset väistämissäännöt sekä suojatiesäännöt. Kolme viidestä vastaajasta koki, että suojatiesäännöt tunnetaan erittäin tai melko hyvin. Vain kolmasosa vastanneista arvioi pyöräilevien ja autoilevien välisten väistämissääntöjen olevan suomalaisilla hyvin hallussa.

  Kääntyvä väistää pyöräilijääkin

  Tutkimuksen tulos pyöräilevien ja autoilevien välisten väistämissääntöjen heikosta osaamisesta voi selittyä myös sillä, että sääntöjen käytännön tulkinnassa on ongelmia. Epäselvyyksiä voi syntyä esimerkiksi silloin, jos liikennejärjestelyissä ei ole onnistuttu luomaan johdonmukaista kokonaisuutta.

  Yksi tavallinen tilanne on se, jossa autoilija on kääntymässä oikealle ja risteävää tietä ylittää samaan aikaan pyöräilijä. Kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävää tietä ylittäviä pyöräilijöitä. Liikenneturvan selvityksessä 86 prosenttia vastanneista tunsi tämän säännön. Kuusi prosenttia uskoi virheellisesti, että pyöräilijän kuuluisi väistää tilanteessa ja neljä prosenttia olisi ratkonut kulkujärjestyksen oikean käden periaatteen mukaan.

  Kertaus kannattaa aina

  Suomen teiltä voi tällä hetkellä löytää yli 200 erilaista liikennemerkkiä. Merkkeihin voi liittyä useampikin sääntö. Esimerkiksi taajamamerkin kertoman nopeusrajoituksen tiesi oikeaksi vain kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta. Taajama päättyy -merkin nopeusrajoitus tunnettiin tätäkin huonommin, vain 61 prosenttia vastanneista tiesi oikean vastauksen.

  Epäselvyyksiä liittyi myös kävelyväyliin. Kolme neljästä tiesi, että alle 12-vuotiaat lapset saavat pyöräillä jalkakäytävällä. Suuri osa oli sitä mieltä, että kävelijän paikka yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä on oikealla puolella. Lähes joka viides taas laittaisi kävelijän vasemmalle. Yhdistetyllä väylällä kävelijän paikka
  on väylän reunassa, mutta puolen saa valita itse. Tämän tiesi joka viides vastaaja.

  Varovaisuusvelvoite koetaan tärkeäksi

  Liikenteessä ei pysty kontrolloimaan kaikkia tilanteita etukäteen asetetuilla säännöillä. Tieliikennelaissa onkin pykälien lisäksi myös periaatteita, jotka ohjaavat tienkäyttäjiä yleisemmällä tasolla.

  Liikenneturvan selvityksen mukaan suomalaiset kokevat periaatteet tärkeiksi. Eniten arvostettiin velvollisuutta auttaa onnettomuustilanteessa sekä huolellisuus- ja varovaisuusvelvoitetta. Vastanneista 85 prosenttia piti näitä tärkeinä tai erittäin tärkeinä. Vähiten tärkeänä pidettiin tienkäyttäjän velvoitetta käsitellä ajoneuvoa siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta melua, ilman pilaantumista tai muuta haittaa ihmisille tai ympäristölle. Tätä periaatetta piti tärkeänä vain 62 prosenttia vastanneista.

  Ylivoimaisesti hankalimmaksi periaatteeksikoettiin velvollisuus ennakoida toisen tienkäyttäjän toimintaa ja sovittaa oma toiminta sen mukaiseksi. Kertauksen vuoksi: liikennetilanteita ennakoidaan hyvin pitkälle ottamalla omassa kulussa huomioon olosuhteet ja toiset tienkäyttäjät sekä havainnoimalla aktiivisesti – ja noudattamalla liikennesääntöjä.

  Liikenneturva selvitti 15 vuotta täyttäneen väestön tietoisuutta liikennesäännöistä helmikuussa 2020. Kantar TNS Oy:n toteuttamaan tutkimukseen vastasi yhteensä 1060 henkilöä, joista autoilijoita oli 82 %.

  Sääntöjen tuntemus pelastaa henkiä

  Liikennesäännöillä ohjataan tienkäyttäjien toimintaa. Jos säännöt tunnetaan huonosti tai niitä ei muista syistä noudateta, sääntöjen vaikutus jää toivotusta.
  Esimerkiksi pyörätien ja ajoradan risteyksessä tapahtuvat moottoriajoneuvon ja pyöräilijän väliset törmäykset ovat monesti seurauksiltaan vakavia. Jo väistämissääntöjä noudattamalla moni onnettomuus olisi estettävissä ennalta.

  Puutteet sääntöjen tuntemuksessa voivat myös lisätä aggressiivisuutta liikenteessä. Jos tienkäyttäjä kokee, että toiset eivät noudata sääntöjä, voi seurauksena olla ärsyyntymistä ja halua pitää kiinni omista oikeuksista hinnalla millä hyvänsä.

  Kun säännöt tunnetaan paremmin, sekä virheellinen käyttäytyminen että virheellisen käyttäytymisen kokeminen vähenevät. Myös vastakkainasettelu eri kulkumuotojen välillä pienenee.